Știri și evenimente

ANUNT

CONCURS FUNCTIONARI PUBLICI 

Comuna Mărgineni, judeţul Bacău cu sediul în localitatea Mărgineni, strada Calea Moineşti, nr. 37, în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Denumirea posturilor:

o   Consilier clasa I grad profesional superior - Biroul Achiziţii Publice, Transport şi Iluminat Public 

o   Consilier clasa I grad profesional asistent - Compartimentul Asistenţă Socială 

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

Consilier clasa I grad profesional superior:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești/ ştiinţe economice; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;

c) perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor publice și a managementului de proiect.

 

Consilier clasa I grad profesional asistent:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale/ ştiinţe juridice; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 17 decembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Interviu: 20 decembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art 49 alin (1) din H.G 611/2008 şi se depun la sediul instituției pana la data de 05 decembrie 2018 inclusiv (20  zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial).

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

formularul de înscriere (atasat prezentului anunt- apasati pe titlul ,,Anunt");
curriculum vitae, modelul comun european;
-copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Persoana de contact: Gabriela ZAMFIROIU - Referent de specialitate - Compartimentul Resurse Umane,

tel: 0234/211032 int 23, e-mail secretariat@primaria-margineni.ro

 

 

 

Anunt

Proces Verbal de afişare  a rezultatelor la proba INTERVIU

pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul SPCLEP- Evidenta Persoanelor

 

încheiat astăzi 06.11.2018

 

Astăzi 06.11.2018 s-a procedat la afişarea procesului verbal cu rezultatele obtinute la proba INTERVIU pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul SPCLEP- Evidenta Persoanelor

. 

Informatii privind proba INTERVIU

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei INTERVIU

Rezultatul***

1

CĂILEAN ADRIAN

97,66

ADMIS

2

BOUREANU VALERIU

84,33

ADMIS

 

 

 

ANUNT

 

PROCES-VERBAL

     

 Cu ocazia desfăşurării, in data de 02 noiembrie 2018, ora 09,30, la sediul Primăriei comunei Mărgineni,   probei scrise a concursului de ocupare prin recrutare a funcţiilor publice de consilier, grad profesional superior şi referent superior în cadrul Compartimentului de Evidenţa Persoanelor din Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor din subordinea Consiliului Local al comunei Mărgineni, județul Bacău.  

         La proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consilier grad profesional superior  s-a  prezentat un singur candidat  a cărui  dosar a fost  declarat admis la selecția dosarelor, după cum urmează :

CĂILEAN ADRIAN

 

La proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de referent grad profesional superior  s-au   prezentat patru candidati din cei cinci candidaţii  a căror  dosare au fost  declarate admise la selecția dosarelor, după cum urmează:

 

BOUREANU VALERIU

CARP MIHAELA

TARCĂU ELENA

HARABAGIU MARIA-ANDREEA

 

Domnul  BUSUIOC IONEL nu s-a prezent la concurs şi a fost declarat respins prin neprezentare.

 

        Astfel, la ora stabilită, ora 09,30 a început proba scrisă a concursului.

S-a verificat identitatea  candidaților  prezenți în sală , după care câte un candidat de la fiecare funcţie publică de execuţie a fost invitat  să extragă  o variantă din cele două variante cu subiectele concursului. Pentru ambele funcţii publice de execuţie vacante a fost extrasă Varianta cu nr. 2

Proba scrisă a durat 3 ore. În termen a fost afișat baremul detaliat al subiectelor.                                 Potrivit notării probei scrise  consemnate în fișa individuală de lucru a fiecărui membru al comisiei de concurs candidaţii au obţinut următorul punctaj:

Pentru funcţia de consilier grad profesional superior:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

CĂILEAN ADRIAN

85,33

ADMIS

 

Pentru funcţia de referent  grad profesional superior:

 

Nr. Crt

NUMELE şi Prenumele

Rezultatul probei scrise

Rezultatul***

1

CARP MIHAELA

17

RESPINS

1

TARCĂU ELENA

28

RESPINS

2

HARABAGIU MARIA-ANDREEA

26,33

RESPINS

3

BOUREANU VALERIU

66,66

ADMIS

 

            Având în vedere punctajul obținut de către candidati și conform art. 60, alin. 3, lit. a din HGR 611/2008 următorii candidatii au fost  declaraţi "admis" la proba scrisă, repectiv CĂILEAN ADRIAN pentru funcţia de consilier grad profesional superior şi BOUREANU VALERIU pentru funcţia de referent grad profesional superior.

            Persoanele declarate admise la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu în data de 06 noiembrie 2018, ora 10,00.

              Rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul instituţiei - 02.11.2018, ora 14.30, drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces-verbal.

 

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație în conformitate cu prevederile art. 68 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.