Știri și evenimente

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

BABUTANU AURICA vinde suprafata de 0,930 ha teren arabil, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcela 212/21si suprafata de 0,8143 ha teren pasune, numar cadastral 4790, tarlaua 20, parcelele 212/21, 214/2.

ANUNT CONCURS

UAT Comuna Margineni organizează concurs pentru ocuparea a șase funcții publice vacante:  

Biroul financiar-contabil consilier, grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Compartimentul cadastru și agricultură consilier, grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Serviciul voluntar pentru situații de urgență inspector grad profesional debutant

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

 Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

a)     Un post  consilier, grad profesional asistent:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an;

b) Un post  consilier, grad profesional debutant:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Compartiment Poliție locală  Polițist local,  grad profesional principal

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani,

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 02 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul instituției.

Interviu:- data de 04 octombrie 2017, ora 10.00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial 

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

CONSILIER - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Biroul financiar-contabil

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

6. Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

CONSILIER - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Compartimentul cadastru și agricultură

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legislația din domeniul proprietății funciare ( Legea 18/1991, privind fondul funciar; Legea 169/1997, Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol);

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

INSPECTOR - GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE

La  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

Constituţia României, revizuita;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 319/2006 Legea securitatii, sanatatii si protectia muncii

 6. Legea 130/1999 Masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, STUDII SUPERIOARE

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, STUDII SUPERIOARE

La  Serviciul urbanism,  amenajarea teritoriului, protecția mediului, lucări publice și Administrativ

 

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional asistent, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domneiul Administrației Publice; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an,

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional debutant, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Constituţia României, revizuita;

2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, , cu modificările și completările ulterioare;

6. Legii Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi, cu modificările și completările ulterioare

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE

POLITIST LOCAL, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, STUDII SUPERIOARE

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚIILE SPECIFICE pentru consilier, grad profesional principal, studii superioare

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domneiul Administrației Publice sau Drept; 
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 5 ani,

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1.      Constituţia României, revizuita;

2.       Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

7. Legea Nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

            Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care contine urmatoarele documente,  conform art 49 din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

 

 

 

LICITATIE

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 50 din 04.08.2017  licitatie  publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 20 septembrie 2017, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, judetul Bacau.

 

DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

TEREN

-      4750 mp teren situat în Bacău, parc Gherăiești, adiacent cartier de locuințe ANL, T 7 P 169,  aflat în patrimoniul privat al comunei Mărgineni, județul Bacău.

            La data prezentei spațiul închiriabil - parte din domeniul public al comunei este liber de sarcini economice si/sau juridice.

DESTINATIE - construirea unei baze sportive pentru performanță și agrement.

DURATA  INCHIRIERII - 10 ani , cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

Chiria, preț minim de începere a licitației 58,80 LEI/MP ECHIVALENT 13 EURO/MP , VALOARE NU INCLUDE TVA, valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  50 din 04.08.2017.

GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 400 (patru sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE ( nerambursabila ) =  400 (patru sute) lei / ofertant ;.

INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI

Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanta eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) pana la data de 19.09.2017, ora 15,30. Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 20.09.2017. 

 Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

 -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

 - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

 - actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz, împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice ofertante.

 - oferta de preț pentru această suprafață;

 

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI:

 Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

 -  se va finaliza la data de 20.09.2017  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

-  se reprogramează pentru data de 27.09.2017, ora 1000  sau , dupa caz, 04.10.2017,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

           Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.