Știri și evenimente

LICITATIE PUBLICA

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 34 din 24.05.2018,

 

                                                                       L  I  C  I  T  A  Ț  I  E

 

         publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 02 august 2018, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău. 

            Licitația se va face pentru fiecare lot în parte.

 

            DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

LOTUL I

-         Teren în suprafață de 1030 mp  - 0,91 lei/mp/an

Lotul II

-          Hală metalică - 14.700 lei/an;

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 1118 mp   - 0,91 lei/mp/an;

Lotul III

-         Remiză animale - 1.674 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 3450  - 0,91 lei/mp/an

 DESTINAȚIE - sediu administrativ și/sau servicii.

 

DURATA  INCHIRIERII - 2 ani, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

      Chiria, preț minim de începere a licitației

-         Hală metalică - 14.700 lei/an

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an

-         Remiză animale - 1.674 lei/an

-         Teren 5600 mp - 0,91 lei/mp/an

 valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  34 din 24.05.2018.

 GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

 INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI
 Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

            Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanța eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) până la data de 31.07.2018, ora 15,30  .

            Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 02.08.2018. 

            Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cu mentiunea lotului pentru care participă la licitație, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 - certificat de înregistrare fiscală emis de  Registrului Comerțului;

Top of Form

-  actul constitutiv al societăţii

            -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

            -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

            - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

            -  actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz , împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice              ofertante.

            - oferta de preț pentru această suprafață;

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI

 

            Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

            -  se va finaliza la data de 02.08.2018  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

            -  se reprogramează pentru data de 09.08.2018, ora 1000  sau , dupa caz, 16.08.2018,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

            Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.  

 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

 

U.A.T. Mărgineni, județul Bacău,  cu sediul în comuna Mărgineni, str.  Calea Moinești, nr 37, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea posturilor:  

1.     Un post Administrator - grad I studii medii la Serviciului

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Administator - grad I:

-nivelul studiilor: studii medii;

-vechime în muncă necesară ocupării postului nu se solicită.

2.     Un post Muncitor - grad I - studii generale la Serviciului Urbanism,

Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Muncitor - grad I:

-nivelul studiilor: studii generale;

-vechime în muncă necesară ocupării postului peste 10 ani;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 21 decembrie 2017 ora 10.00, la sediul institutiei;

Proba interviu:- data de 27 decembrie  2017, ora 10.00, la sediul institutiei

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  13 decembrie 2017, ora 16.00 la sediul institutiei.

Date contact: Compartiment Resurse Umane  tel. 0234211032 int 23

 

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de 

  • Administator - grad I studii medii;
  • Muncitor - grad I - studii generale;

la Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

 

-          Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-          Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completarile ulterioare;

-          Legea nr. 477/2005 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice;

-          Legea nr. 265/2006 petru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului,

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.