Știri și evenimente

Ziua nationala de curatenie- 2018

 

ZIUA NATIONALA DE CURATENIE !

15.09.2018 este ziua in care cetatenii, autoritatile, societatile civile, companiile private si mass-media se mobilizeaza pentru curatarea arealelor naturale din Romania.
In comuna Margineni aceste activitati se vor desfasura incepand cu orele 08.00 cu plecare de la sediul primariei. 


Va invitam sa participam impreuna la protejarea mediului inconjurator.

 

 

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT

 

Comuna Mărgineni, judeţul Bacău cu sediul în: localitatea Mărgineni, strada Calea Moineşti, nr.37, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: SECRETARĂ în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului al comunei Margineni, judetul Bacau.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE,

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data  3 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Proba interviu: data  5 octombrie, ora 10, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, repectiv 26 septembrie 2018, ora 15, la sediul institutiei.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de

 

SECRETARĂ - STUDII SUPERIOARE,

În cadrul  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ:

 

-       Constituţia României, revizuita

-       Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr 53/2003 republicată - Codul Muncii,

-      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completarile ulterioare;

-       Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

 

DOSARELE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 26.09.2017, ORA 15.00 ŞI VOR CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Mărgineni;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului"Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619

 

 

Marți 21 august 2018, ora 11.00, la sediul UAT Comuna Mărgineni, a avut loc semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul "Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale "BARAȚI", comuna Mărgineni, județul Bacău", cod SMIS 118619, finanțat în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Contractul a fost semnat de către domnul Vasile ASANDEI, Director General AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST și domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, Beneficiarul proiectului.

La eveniment au mai participat domnul Sorin BRAȘOVEANU - Președinte Consiliul Județean Bacău, domnul Claudiu ILISANU Deputat, domnul Cristian Gheorghe ZAMĂ - Director Direcția Organism Intermediar POR, domnul Sorin COLAC - Proiectantul investiției, domnul Ciprian PIȘTEA, Consultant SC ROMINFO Consultanță & Statistică SRL, elaboratorul Cererii de finanțare.

Proiectul, a cărui valoare totală este de 1.412.443,98 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.232.817,03 lei își propune creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale Barați, prin consolidarea și reabilitarea energetică a clădirii.

Astfel, investiția presupune realizarea de intervenții după cum urmează:

  • Termoizolare corp clădire școală;
  • Reabilitare instalație de încălzire și apă caldă menajeră;
  • Reabilitare instalație de iluminat, respectiv montarea unui sistem de panouri fotovoltaice care să asigure cel puțin 70% din energia electrică pentru iluminat;
  • Reabilitare rețea de alimentare cu apă rece.

 

Domnul Ionel POPA, Primarul Comunei Mărgineni, dorește să mulțumească colectivului Primăriei Mărgineni și colaboratorilor acestei instituții (Proiectant, Consultant) pentru profesionalismul de care dă dovadă, domnului Președinte al CJ Bacău pentru sprijinul acordat și nu în ultimul rând reprezentanților AM/OI pentru efortul depus în activitatea lor pe întreg procesul de evaluare, selecție și contractare.