Știri și evenimente

ANUNT CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

Comuna Mărgineni, județul Bacău organizează concurs în vederea promovării în grad profesional a urmatoarelor funcții publice :

Nr. crt.

Functie publica detinuta

Grad profesional deținut

Grad profesional dobandit în urma promovării

Compartiment

1.

Consilier

Principal

Superior

Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

2

Consilier

Asistent

Principal

Compartiment Cadastru și Agricultură

            Condiţii de participare la concurs:

-          Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          Să fi obținut cel putin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza în ziua de 21 august 2018 ora 900- proba scrisă şi 23 august 2018 ora 900 - interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificarile ulterioare, se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău în termen de 20 zile de la data afișării la sediul primariei conform prevederilor art. 38 si 39(2) din H.G. nr. 611/2008.

Condiţiile de participare, bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afişează la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău.

Dosarele se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău pana în data de 14.08.2018, ora 10:00.

 

Bibliografie pentru Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

 

  • Constituţia României, revizuita;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·         Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie pentru Compartimentul Cadastru și Agricultură

 

  • Constituţia României, revizuita;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 18/1999 privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare;

·         Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

LICITATIE PUBLICA

 

Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III " Metodologia închirierii", Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 34 din 24.05.2018,

 

                                                                       L  I  C  I  T  A  Ț  I  E

 

         publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

            Prima ședință de licitație va avea loc în data de 02 august 2018, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău. 

            Licitația se va face pentru fiecare lot în parte.

 

            DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

LOTUL I

-         Teren în suprafață de 1030 mp  - 0,91 lei/mp/an

Lotul II

-          Hală metalică - 14.700 lei/an;

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 1118 mp   - 0,91 lei/mp/an;

Lotul III

-         Remiză animale - 1.674 lei/an;

-         Teren aferent în suprafață de 3450  - 0,91 lei/mp/an

 DESTINAȚIE - sediu administrativ și/sau servicii.

 

DURATA  INCHIRIERII - 2 ani, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

      Chiria, preț minim de începere a licitației

-         Hală metalică - 14.700 lei/an

-         Filtru sanitar - 3.340 lei/an

-         Remiză animale - 1.674 lei/an

-         Teren 5600 mp - 0,91 lei/mp/an

 valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  34 din 24.05.2018.

 GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

 INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI
 Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.  

            Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanța eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) până la data de 31.07.2018, ora 15,30  .

            Dupa acest termen - nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 02.08.2018. 

            Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cu mentiunea lotului pentru care participă la licitație, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 - certificat de înregistrare fiscală emis de  Registrului Comerțului;

Top of Form

-  actul constitutiv al societăţii

            -  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

            -  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

            - dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

            -  actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz , împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice              ofertante.

            - oferta de preț pentru această suprafață;

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI

 

            Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

            -  se va finaliza la data de 02.08.2018  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

            -  se reprogramează pentru data de 09.08.2018, ora 1000  sau , dupa caz, 16.08.2018,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

            Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  - 14 00 , până în preziua primei licitații - cu însoțitor din partea organizatorului.

            Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  - 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.