SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MĂRGINENI

Descriere activitate:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mărgineni are următoarele principale atribuții:

 1. a) întocmește, păstrează, ține evidența, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;
 2. b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 3. c) întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
 4. d) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;
 5. e) actualizează, utilizează și valorifică Baza de Date Locală, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
 6. f) furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.)
 7. g) furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale populației;
 8. h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
 9. i) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 10. j) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

 ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român și care face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. Prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Buletinele de identitate, eliberate în condițiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

CAZURILE ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • în cazul anulării ;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinului de identitate.

 Acte necesare pentru eliberarea primei cărți de identitate

 În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, are obligația să solicite, eliberarea cărții de identitate, prezentând la ghișeul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și de una dintre persoanele enumerate mai sus; anexa 1 cerere eliberare act de identitate
 • certificatul de naștere, cu care se face dovada cetățeniei române, original și copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizeaza si dovada adresei de domiciliu:
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, original și copie, (în cazul în care părinții sunt divorțați);
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);
 • în situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii;
 • pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic. Declarația poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Acte necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (este pusă la dispoziție gratuit la sediul SPCLEP); anexa 1 cerere eliberare act de identitate
 • vechiul act de identitate, în original;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie (adeverință de rol);
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei );

Acte necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (este pusă la dispoziție gratuit la sediul SPCLEP); anexa 1 cerere eliberare act de identitate
 • dovada eliberată de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie;
 • actul de identitate, în cazul deteriorării.
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință (adeverinta de rol);
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei );

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a (re)stabilirii domiciliului în România

 • cerere pentru (re)stabilirea domiciliului și cerere pentru eliberarea actului de identitate, formular C.R.D.S.; anexa 2 cerere schimbare domiciliu din strainatate in Romania , anexa 4 cerere eliberare act identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului (naștere și căsătorie – dacă este cazul), precum și ale copiilor sub 14 ani care își restabilesc domiciliul împreună cu părinții, eliberate de oficiile de stare civilă române, în original și copie; în cazul solicitanților a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, se va proceda după cum urmează:
 • cetățenii români care își restabilesc domiciliul în România se vor adresa primăriei ultimului loc de domiciliu avut în țară, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori peste 14 ani;
 • cetățenii români născuți în străinătate care nu au avut niciodată domiciliul în țară și care au împlinit vârsta de 18 ani, făcând dovada cetățeniei cu pașaportul C.R.D.S. sau cu adeverința eliberată de către Direcția Generală de Pașapoarte – Serviciul Probleme de Migrări și Cetățenie, se vor adresa Primăriei sectorului 1 al mun. București, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori peste 14 ani;
 • hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă, din care rezultă că solicitantul este divorțat, pentru cei aflați în aceasta situație, în original și copie, iar pentru hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate și investite cu formulă executorie se prezintă copii traduse și legalizate;
 • pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române emis de Ministerul Justiției sau misiunile diplomatice ale României din străinătate, original și copie (pentru pașaport sunt necesare numai copii ale primelor 3 file), ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României în străinătate (în original si 2 copii);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință (adeverinta de rol);
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate persoanelor care au (re)dobândit cetățenia română

Persoanele care au dobândit cetățenia română și doresc să li se elibereze act de identitate se vor prezenta la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia locuiesc efectiv, unde vor prezenta următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (este pusă la dispoziție gratuit la sediul SPCLEP sau în format digital în unul din fișierele atașate acestui email); anexa 1 cerere eliberare act de identitate
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și două copii. În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați, pentru clarificarea cetățeniei, către Ministerul Justiției;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie. În vederea obținerii certificatelor de stare civilă românești, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului București;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință (adeverinta de rol);
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei );

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru Străini, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.

Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorie CIP

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

 • cerere eliberare act de identitate -de la ghișeul SPCLEP anexa 1 cerere eliberare act de identitate
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, două fotografii 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm și documentul cu care face dovada achitării, în condițiile legii a chitanței reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu)

Acte necesare pentru stabilirea reședinței cetățenilor români

 • cererea pentru stabilirea reședinței – de la ghișeul SPCLEP; anexa 3 cerere stabilire resedinta
 • actul de identitate al solicitantului;
 • Unul din următoarele documente cu care se face dovada adresei de reședință:
 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
 2. declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea reședinței la o altă persoană fizică;
 3. declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b) . Conform art.27 din OUG 97/2005, pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinții sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 Dovada adresei de domiciliu

 Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
 2. declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului persoană fizică sau juridică, însoțită de actul de proprietate al acestuia;
 3. declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b) art. 27 OUG 97/2005; pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinții sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Persoanele care au deținut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidentă a populației, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus.

Important! Solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul său legal.

IMPORTANT

FORMULARELE SE TIPARESC FATĂ-VERSO PE O SINGURA FOAIE ȘI SE COMPLETEAZĂ DOAR PRIMA PAGINĂ

SE SEMNEAZĂ ÎN FAȚA LUCRĂTORULUI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

TIMPUL MEDIU DE COMPLETARE ESTE DE 3 MINUTE