Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

  1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
  2. declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului persoană fizică sau juridică, însoțită de actul de proprietate al acestuia;
  3. declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b) art. 27 OUG 97/2005; pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinții sau de către reprezentanții lor legali;
  4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Având în vedere faptul că dreptul de proprietate este garantat potrivit prevederilor art. 44 alin. 1 din Constituția României, republicată, legiuitorul a reglementat la art. 28 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, obligativitatea exprimării consimțământului găzduitorului pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane și a prezentării documentului care face dovada titlului locativ. Declarația scrisă de primire în spațiu trebuie să fie dată de către găzduitor, personal sau prin mandatar.

În cazul în care persoana ce urmează să dea declarația de primire în spațiu a unei terțe persoane este căsătorită se va proceda astfel:

– dacă imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei este necesar ca ambii soți să-și exprime consimțământul de primire în spațiu a unei terțe persoane;

– în cazul în care imobilul nu a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei declarația de primire în spațiu poate fi dată de către soțul proprietar sau de oricare dintre soții coproprietari.