Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a (re)stabilirii domiciliului în România

  • cerere pentru (re)stabilirea domiciliului și cerere pentru eliberarea actului de identitate, formular C.R.D.S.; anexa 2 cerere schimbare domiciliu din strainatate in Romania , anexa 4 cerere eliberare act identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului (naștere și căsătorie – dacă este cazul), precum și ale copiilor sub 14 ani care își restabilesc domiciliul împreună cu părinții, eliberate de oficiile de stare civilă române, în original; în cazul solicitanților a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, se va proceda după cum urmează:
  • cetățenii români care își restabilesc domiciliul în România se vor adresa primăriei ultimului loc de domiciliu avut în țară, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori peste 14 ani;
  • cetățenii români născuți în străinătate care nu au avut niciodată domiciliul în țară și care au împlinit vârsta de 18 ani, făcând dovada cetățeniei cu pașaportul C.R.D.S. sau cu adeverința eliberată de către Direcția Generală de Pașapoarte – Serviciul Probleme de Migrări și Cetățenie, se vor adresa Primăriei sectorului 1 al mun. București, în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă procurate din străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori peste 14 ani;
  • hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă, din care rezultă că solicitantul este divorțat, pentru cei aflați în aceasta situație, în original și copie, iar pentru hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate și investite cu formulă executorie se prezintă copii traduse și legalizate;
  • pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române emis de Ministerul Justiției sau misiunile diplomatice ale României din străinătate, original, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României în străinătate (în original);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință (adeverinta de rol);
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);