În  conformitate cu prevederile art. 617 alin (2), 618  alin (4) și alin (22) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile H.G 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comuna Mărgineni, jud. Bacău, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Mărgineni, jud. Bacău, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.