CONCURS FUNCTIONARI PUBLICI

Comuna Mărgineni, judeţul Bacău cu sediul în localitatea Mărgineni, strada Calea Moineşti, nr. 37, în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Denumirea posturilor:

o   Consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Achiziţii Publice, Transport şi Iluminat Public

o   Consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Asistenţă Socială

Condiţii specifice de participare la concurs:

Consilier clasa I grad profesional superior:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești/ ştiinţe economice;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;

c) perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor publice și a managementului de proiect.

 

Consilier clasa I grad profesional asistent:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale/ ştiinţe juridice;
b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

 

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: 17 decembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Interviu: 20 decembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art 49 alin (1) din H.G 611/2008 şi se depun la sediul instituției pana la data de 05 decembrie 2018 inclusiv (20  zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial).

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere (atasat prezentului anunt- apasati pe titlul ,,Anunt”);
– curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
– copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– cazierul judiciar;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Persoana de contact: Gabriela ZAMFIROIU – Referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane,

tel: 0234/211032 int 23, e-mail secretariat@primaria-margineni.ro

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS – PENTRU POSTUL DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE, TRANSPORT ŞI ILUMINAT PUBLIC

1. Constituţia României, revizuită;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

6.H.G. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

8. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(Text cu relevanţă pentru SEE);

9. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

BIBLIOGRAFIE CONCURS – PENTRU POSTUL DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT  LA COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1. Constituţia României, revizuită;
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;

6. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(Text cu relevanţă pentru SEE);

7.Legea  nr. 448/006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, cu modificările şi completările ulterioare;

10.  Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

11. OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata cu modificările şi completările ulterioare;

14.  OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor cu modificările şi completările ulterioare;

15. Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările şi completările ulterioare;

16. Lege nr. 466 din 04/11/2004  privind Statutul asistentului social cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Vezi document atașat