Comuna Mărgineni, județul Bacău organizează concurs în vederea promovării în grad profesional a urmatoarelor funcții publice :

Nr. crt.

Functie publica detinuta

Grad profesional deținut

Grad profesional dobandit în urma promovării

Compartiment

1.

Consilier

Principal

Superior

Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

2

Consilier

Asistent

Principal

Compartiment Cadastru și Agricultură

Condiţii de participare la concurs:

–          Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

–          Să fi obținut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

–          Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza în ziua de 21 august 2018 ora 900– proba scrisă şi 23 august 2018 ora 900 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificarile ulterioare, se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău în termen de 20 zile de la data afișării la sediul primariei conform prevederilor art. 38 si 39(2) din H.G. nr. 611/2008.

Condiţiile de participare, bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afişează la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău.

Dosarele se depun la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău pana în data de 14.08.2018, ora 10:00.

Bibliografie pentru Birou Achiziții Publice, Transport și Iluminat Public

 

  • Constituţia României, revizuita;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

·         Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

Bibliografie pentru Compartimentul Cadastru și Agricultură

  • Constituţia României, revizuita;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 18/1999 privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare;

·         Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat