Comuna Mărgineni,  în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru funcțiile publice de execuţie:

Denumirea postului:

o   Consilier clasa I grad profesional superior,

o   Referent clasa III grad profesional superior,

Compartimentul: Evidenţa persoanelor

Condiţii specifice de participare la concurs:

Consilier clasa I grad profesional superior

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu informatică:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Referent clasa III grad profesional superior:

– nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 2 noiembrie 2018, ora 9, la sediul instituției.

Interviu: data 6 noiembrie 2018, ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art 49 alin (1) din H.G 611/2008 şi se depun la sediul instituției în  termen  de  20  zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial.

Date contact: ZAMFIROIU Gabriela – referent de specialitate – resurse umane 0234/211032 int 23, e-mail secretariat@primaria-margineni.ro

 

CONDIȚIILE GENERALE, CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBILOGRAFIA, PRECUM ȘI NUMELE MEMBRILOR PROPUȘI PENTRU A FACE PARTE DIN COMISIA DE CONCURS ȘI DIN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTETAȚIILOR.

 

CONDIȚIILE GENERALE art 54. din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

|[h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014) ]|

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Consilier clasa I grad profesional superior

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu informatică:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Referent clasa III grad profesional superior:

– nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

1. Constituţia României, revizuita
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
4.Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
5. O. G.  nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.U.G nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil cu modificările şi completările ulterioare;

9. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;