Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III ” Metodologia închirierii”, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 50 din 04.08.2017  licitatie  publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

Prima ședință de licitație va avea loc în data de 20 septembrie 2017, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, judetul Bacau.

 

DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

TEREN

–      4750 mp teren situat în Bacău, parc Gherăiești, adiacent cartier de locuințe ANL, T 7 P 169,  aflat în patrimoniul privat al comunei Mărgineni, județul Bacău.

La data prezentei spațiul închiriabil – parte din domeniul public al comunei este liber de sarcini economice si/sau juridice.

DESTINATIE – construirea unei baze sportive pentru performanță și agrement.

DURATA  INCHIRIERII – 10 ani , cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

Chiria, preț minim de începere a licitației 58,80 LEI/MP ECHIVALENT 13 EURO/MP , VALOARE NU INCLUDE TVA, valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  50 din 04.08.2017.

GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 400 (patru sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE ( nerambursabila ) =  400 (patru sute) lei / ofertant ;.

INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI

Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.

Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanta eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) pana la data de 19.09.2017, ora 15,30. Dupa acest termen – nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 20.09.2017. 

Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

–  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

–  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

– dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

– actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz, împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice ofertante.

– oferta de preț pentru această suprafață;

 

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI:

Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

–  se va finaliza la data de 20.09.2017  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

–  se reprogramează pentru data de 27.09.2017, ora 1000  sau , dupa caz, 04.10.2017,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  – 14 00 , până în preziua primei licitații – cu însoțitor din partea organizatorului.

Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  – 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.