Comuna  Mărgineni, județul Bacău organizează, în temeiul prevederilor H.G.1228 / 1990, cap III ” Metodologia închirierii”, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 34 din 24.05.2018,

 

L  I  C  I  T  A  Ț  I  E

 

publică deschisă cu ofertă în plic sigilat persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

Prima ședință de licitație va avea loc în data de 02 august 2018, ora 10 00, la sediul Primariei comunei Mărgineni, județul Bacău.

Licitația se va face pentru fiecare lot în parte.

 

            DATE  TEHNICE  ALE  LICITATIEI

 

LOTUL I

–         Teren în suprafață de 1030 mp  – 0,91 lei/mp/an

Lotul II

–          Hală metalică – 14.700 lei/an;

–         Filtru sanitar – 3.340 lei/an;

–         Teren aferent în suprafață de 1118 mp   – 0,91 lei/mp/an;

Lotul III

–         Remiză animale – 1.674 lei/an;

–         Teren aferent în suprafață de 3450  – 0,91 lei/mp/an

 DESTINAȚIE – sediu administrativ și/sau servicii.

 

DURATA  INCHIRIERII – 2 ani, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

      Chiria, preț minim de începere a licitației

–         Hală metalică – 14.700 lei/an

–         Filtru sanitar – 3.340 lei/an

–         Remiză animale – 1.674 lei/an

–         Teren 5600 mp – 0,91 lei/mp/an

 valoare impusa de Consiliul Local prin H.C.L. Margineni nr.  34 din 24.05.2018.

 GARANTIA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

TAXA  DE  PARTICIPARE  = 500 (cinci sute) lei / ofertant ;

 INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI
 Licitatia  este deschisa persoanelor fizice sau juridice române ori străine.

Garanția și taxa de participare  se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanța eliberată  de casieria  comunei Mărgineni, județul Bacău sau prin virament (ordin de plata ) până la data de 31.07.2018, ora 15,30  .

Dupa acest termen – nu se mai admite înscrierea ofertanților la licitația programată în data de 02.08.2018. 

Ofertanții înscriși la licitație vor depune la Secretariatul  Primariei comunei  Mărgineni, județul Bacău sau al  Comisiei de licitatie un plic sigilat, cu mentiunea lotului pentru care participă la licitație, cuprinzând copii legalizate sau xerocopii ale urmatoarelor acte :

 – certificat de înregistrare fiscală emis de  Registrului Comerțului;

Top of Form

–  actul constitutiv al societăţii

            –  chitanțele de achitare a garanției și taxei de participare, eliberate de caseria  comunei Mărgineni , județul Bacău ;

–  dovada lipsei de datorii la bugetul local,

– dovada lipsei de datorii la bugetul de stat;

–  actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz , împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice              ofertante.

– oferta de preț pentru această suprafață;

INSTRUCTIUNI  PRIVIND  PROCEDURA  LICITATIEI.

GENERALITATI

 

Conform prevederilor legale în vigoare, licitația :

–  se va finaliza la data de 02.08.2018  dacă, în termen legal, s-au înscris minim 3 (trei) ofertanți, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de organizator;

–  se reprogramează pentru data de 09.08.2018, ora 1000  sau , dupa caz, 16.08.2018,  ora 1000  , dacă la licitația precedentă nu s-au îndeplinit condițiile de participare.

Spațiul închiriabil poate fi vizitat în zilele de lucru, între orele 9 00  – 14 00 , până în preziua primei licitații – cu însoțitor din partea organizatorului.

Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 00  – 16 00  , la Secretariatul Primariei comunei  Margineni, jud. Bacau , sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 16.

 

Vezi document atașat