Document ICC

ACTE NECESARE:

 • CERERE ŞI DECLARAŢII TIP (ANEXA 1);
 • ADEVERINŢĂ DE LA ANGAJATOR, DIN CARE SĂ REZULTE DATA DE LA CARE, SOLICITANTUL DREPTULUI ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA DIN CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI SAU, DUPĂ CAZ, DIN CONCEDIUL DE MATERNITATE;
 • DECIZIE DE ÎNCETARE A INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE A COPILULUI, ELIBERATA DE AJPIS BACĂU;
 • COPIE XEROX CONFORM CU ORIGINALUL DUPĂ CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PĂRINTELE ÎȘI REIA ACTIVITATEA ÎNTR-UN NOU LOC DE MUNCĂ;
 • COPIE XEROX DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI: CĂRȚI DE IDENTITATE PĂRINȚI, CERTIFICATE DE NAȘTERE PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, LIVRET DE FAMILIE, CERTIFICAT DE ÎNCADRARE IN GRAD DE HANDICAP (DACĂ ESTE CAZUL);
 • DOSAR CARTONAT CU ȘINĂ.

NOTĂ

LA DEPUNEREA DOSARULUI VOR FI PREZENTATE TOATE ACTELE IN ORIGINAL, IAR CEREREA ŞI ADEVERINŢA VOR FI COMPLETATE FĂRĂ GREŞELI SAU ŞTERSĂTURI.

PENTRU VIRAREA INDEMNIZAŢIEI IN CONT BANCAR, SE VA ATAŞA UN EXTRAS DE CONT, CU SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA BĂNCII (OTP, ATE, BCR, BRD, CEC, RAIFFEISEN, CARPATICA, BANCPOST, LEUMI, INTESA SANPAOLO BANK, IDEA BANK, PROCREDIT, PIREUS, TRANSILVANIA, ROMEXTERRA, GARANTI, UNICREDIT TIRIAC, ALPHA BANK, EMPORIKI, CREDIT EUROPE BANK, MILLENIUM, VENETO BANCA).

SE ACORDĂ

 • CONFORM O.U.G. 111/ 2010 PRIVIND CONCEDIUL SI INDEMNIZAȚIA LUNARA PENTRU CREȘTEREA COPIILOR.
 • CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI 52 / 2011 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 111 / 2010 PRIVIND CONCEDIUL SI INDEMNIZAȚIA LUNARA PENTRU CREȘTEREA COPIILOR.

TITULAR ŞI BENEFICIAR

 • Părintele beneficiar de indemnizație de creștere care și-a reluat activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului
 • Oricare din părinţii copilului nou născut, în continuarea concediului postnatal care, în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului, a realizat cel puțin 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, venituri din activități independente sau venituri din activități agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, Codul fiscal.
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi şi persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul in vederea adopţiei, care au copilul în plasament, precum şi persoanele care au fost numite tutore.

CUANTUM

Începând cu data de 1 aprilie 2017 cuantumul stimulentului de inserție este de 650 lei/lună.

CONDIŢII

 • Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 • Are domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • Locuiește in Romania împreună cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de creșterea si îngrijirea acestuia / acestora;
 • În ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului, a realizat cel puțin 12 luni venituri supuse impozitului pe venit din salarii și/sau activități independente și/sau activități agricole, sau s-a aflat în una din perioadele asimilate prevăzute la art. 2, alineatul 5 din OUG 111 / 2010

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Dreptul privind stimulentul de inserţie se stabilește după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

CERERE DECLARATIE STIMULENT EDUCATIONAL GRADINITA

SE ACORDĂ

 • Conform Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • Conform Hotărârii nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

TITULAR ŞI BENEFICIAR

Beneficiarul stimulentului educațional este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

CUANTUM

Valoarea nominală lunară a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă și este de 0,1 ISR (50 lei), pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

CONDIŢII

1.Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale copiii de grădiniţă din familii defavorizate, cetăţeni romani, care au domiciliul sau reşedinţa in România, venitul pe membru de familie nu depășește 284 lei/membru și care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar.

 1. Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate fără domiciliu (persoane fără adăpost), numai pe perioada în care acestea se află în evidenţa Direcției de asistenţă socială precum și copiilor din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă au domiciliul sau reședința în România și beneficiază în condițiile legii, de o formă de protecție

STABILIREA ȘI PLATA DREPTULUI

 1. Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare care să ateste componenţa familiei, veniturile acesteia şi dovada înscrierii la grădiniţă a copilului de vârstă preșcolară.
 2. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate in cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.

ACTE NECESARE

 • Cerere tip completata personal;
 • Copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu vârste de peste 14 ani, certificatele de naștere ale copiilor aflați in întreținere, livretul de familie, certificatul de căsătorie / hotărârea judecătorească de încredințare sau divorț;
 • Copie după hotărârea judecătorească privind adopția / plasamentul / instituirea tutelei sau copie după dispoziția conducătorului DGASPC privind plasamentul sau copie după hotărârea judecătorească privind încredințarea minorului ai cărui părinți sunt plecați la muncă în străinătate, după caz;
 • Adeverința de salariu (venitul net) eliberata de angajator / adeverința de venit eliberată de administrația financiară / cupon de pensie / cupon șomaj / copie după certificatul de încadrare în grad de handicap / alte venituri;
 • Dovada înscrierii la grădiniță;
 • Dosar cu șină.

NOTĂ

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.