Comnua Mărgineni organizează examen pentru promovarea în clasă prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public.

 

Examenul se desfășoară cu respectarea art 618 alin(10)-(19) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  la sediul institutiei, dupa cum urmeaza:

proba scrisă în data de 12.08.2019 ora 10:00;

 

art. 481 din O.U.G privind Codul Administrativ

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod”

Dosarele pentru participare la examen, se depun la secretariatul comisiei, în termen de 5 zile de la data afişării, respectiv 30 iulie 2019.

 

 

Bibliografie

pentru examenul organizat de Primaria comunei Mărgineni, județul Bacău în vederea promovării în clasă a unei funcții publice de execuție, din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărgineni

Bibliografie pentru Compartiment Asistență Socială

  • Constituția României;
  • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea III, VI și VII;
  • Legea 448/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

        ·   Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor                în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  • REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

 

 

 

 

Vezi document atașat