U.A.T. Mărgineni, județul Bacău,  cu sediul în comuna Mărgineni, str.  Calea Moinești, nr 37, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioada nedeterminata, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Denumirea posturilor:

1.     Un post Administrator – grad I studii medii la Serviciului

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Administator – grad I:

-nivelul studiilor: studii medii;

-vechime în muncă necesară ocupării postului nu se solicită.

2.     Un post Muncitor – grad I – studii generale la Serviciului Urbanism,

Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Muncitor – grad I:

-nivelul studiilor: studii generale;

-vechime în muncă necesară ocupării postului peste 10 ani;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 21 decembrie 2017 ora 10.00, la sediul institutiei;

Proba interviu:- data de 27 decembrie  2017, ora 10.00, la sediul institutiei

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  13 decembrie 2017, ora 16.00 la sediul institutiei.

Date contact: Compartiment Resurse Umane  tel. 0234211032 int 23

 

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției contractuale de

  • Administator – grad I studii medii;
  • Muncitor – grad I – studii generale;

la Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Lucrări Publice și Administrativ

 

–          Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală cu modificările şi completarile ulterioare;

–          Legea nr 53/2003 republicată – Codul Muncii,

–          Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completarile ulterioare;

–          Legea nr. 477/2005 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice;

–          Legea nr. 265/2006 petru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului,

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 cu modificarile și completarile ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.