GHIORGHIU Bogdan-Costel și GHIORGHIU Carolina, vînd teren arabil extravilan, în suparafața de 0,1000 ha situate in tarlaua 75, parcela 1144/354, 1144/353, 1444/353/1 indentifat cu Nr. Cadastral 65275.