CIUBOTARU Petru și CIUBOTARU Cecilia , vînd teren arabil, extravilan, în suparafața de 0,1161 ha situate in tarlaua 63, parcela 1027/44 indentifat cu Nr. Cadastral 71068.